"Ճանաչել իմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ"

 

Մեղք իմ բազում են յոյժ,

Ծանր են քան զաւազ ծովու,

Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:

 

Բաց, Տէ՛ր, զդուռն ողորմութեան,

Որ ողբալով կարդամ առ քեզ,

Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:

 

Հեղ յիս զգթութիւնդ քո,

Բազմումողորմ եւ մարդասէր.

Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:

Զանապական ըզհոգեւոր ըզգանձըն

Յապականացու կենցաղըս ծախեցի,

Այլ առ քեզ միայն պաղատիմ,

Բարերար փրկի'չ,

Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:

 

Ըզցանգ հոգւոյ իմոյ քակտեցի

Եւ եղէ անբարունակ որթ,

Այլ առ քեզ միայն պաղատիմ,

Բարերար փրկի'չ,

Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:

 

Ոստաքանց եղէ ես որպէս զարմաւենի

Պըտղակորոյս` որպէս ձիթենի,

Այլ առ անյիշաչար եւ անոխակալ փըրկի'չ,

Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:

Աստուած բազումողորմ,

Խնայեա յայարածս քո,

Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:

 

Աստուած բազումողորմ,

Խնայեա յայարածս քո,

Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:

 

Արեգակն արդարութեան,

Ծագեա ի հոգիս մեր

Զլոյս ճշմարտութեան եւ ողորմեա՛:

 

Տո՛ւր մեզ, տէ՛ր, զխաղաղութիւն

Եւ փրկեա ի նեղչաց մերոց,

Հոգիդ ճշմարտութեան, եւ ողորմեա՛:

Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց,

Աստուած խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

 

Ալեկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ,

Թագաւոր խաղաղութեան, ոգնեա ինձ:

 

Ի խորըս մեղաց ծովու տարաբերեալ ծփիմ,

Նաւապետ բարի, փրկեա զիս:

 

 

 

 

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալեկոծէ.

Մրրկեալ ալիք թշնամին ինձ յարուցանէ.

Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւեն:

Ի համբառնալ իմում առ քեզ զաչս իմ` օգնեա ինձ, տէր:

Ի յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զքեզ, Քրիստոս փրկիչ մեր:

Այցելու մեր և փրկիչ, կեցո զանձինըս մեր:

 

 

 

Մեղայ Տէր, բազումողորմ Աստուած,

Մեղայ, ողորմեա:

Մեղայ Տէր, և անկանիմ առաջի Քո,

Մեղայ, ողորմեա:

Մեղայ Տէր, խոստովանիմ զյանցանս իմ,

Մեղայ, ողորմեա:

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալեկոծէ.

Մրրկեալ ալիք թշնամին ինձ յարուցանէ.

Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւեն:

Ի համբառնալ իմում առ քեզ զաչս իմ` օգնեա ինձ, տէր:

Ի յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զքեզ, Քրիստոս փրկիչ մեր:

Այցելու մեր և փրկիչ, կեցո զանձինըս մեր:

 

 

 

Մեղայ Տէր, բազումողորմ Աստուած,

Մեղայ, ողորմեա:

Մեղայ Տէր, և անկանիմ առաջի Քո,

Մեղայ, ողորմեա:

Մեղայ Տէր, խոստովանիմ զյանցանս իմ,

Մեղայ, ողորմեա:

 

 

 

Ընդ առաւօտս կանխեցից՝

Յանդիման լինել քեզ,

Թագաւոր իմ և աստուած իմ:

 

Ընդ առաւօտս լուիցես

Ձայնի իմում, տէր.

Թագաւոր իմ և աստուած իմ:

 

Ես զքեզ աղաչեմ, տէր,

Նայեա յաղօթս իմ,

Թագաւոր իմ և աստուած իմ:

 

 

Մեղք իմ բազում են յոյժ,

Ծանր են քան զաւազ ծովու,

Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:

 

Բաց, Տէ՛ր, զդուռն ողորմութեան,

Որ ողբալով կարդամ առ քեզ,

Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:

 

Հեղ յիս զգթութիւնդ քո,

Բազմումողորմ եւ մարդասէր.

Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:

 

 

Աստուած բազումողորմ,

Խնայեա յայարածս քո,

Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:

 

Աստուած բազումողորմ,

Խնայեա յայարածս քո,

Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:

 

Արեգակն արդարութեան,

Ծագեա ի հոգիս մեր

Զլոյս ճշմարտութեան եւ ողորմեա՛:

 

Տո՛ւր մեզ, տէ՛ր, զխաղաղութիւն

Եւ փրկեա ի նեղչաց մերոց,

Հոգիդ ճշմարտութեան, եւ ողորմեա՛:

 

 

Ի նեղութեան իմում օգնեա՛ ինձ, տէ՛ր,

Որպէս երբեմն Յովնանու, եւ ողորմեա՛:

 

Ի յանցանաց իմոց մաքրեա՛ զիս, տէ՛ր,

Որպէս երբեմն զմաքսաւորն, եւ ողորմեա՛:

 

Ի նենգաւոր շրթանց փրկեա՛ զիս, տէ՛ր,

Եւ յարենէ ապրեցո եւ ողորմեա՛:

 

 

 

Զանապական ըզհոգեւոր ըզգանձըն

Յապականացու կենցաղըս ծախեցի,

Այլ առ քեզ միայն պաղատիմ,

Բարերար փրկի'չ,

Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:

 

Ըզցանգ հոգւոյ իմոյ քակտեցի

Եւ եղէ անբարունակ որթ,

Այլ առ քեզ միայն պաղատիմ,

Բարերար փրկի'չ,

Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:

 

Ոստաքանց եղէ ես որպէս զարմաւենի

Պըտղակորոյս` որպէս ձիթենի,

Այլ առ անյիշաչար եւ անոխակալ փըրկի'չ,

Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս: